Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie „Wielka Miłość„. Poniżej znajduje się szczegółowy regulamin.

W komentarzu do posta konkursowego na fanpage’u Studio Alladyn na Facebook dodaj zdjęcie własnego autorstwa przedstawiające swoją największą miłość. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

Nagroda: Dla zwycięzcy przewidziana nagroda to voucher o wartości 250 zł brutto na usługi foto lub wideo oraz koszulka z własną dedykacją. Dodatkowo dwa wyróżnienia – koszulki z własną dedykacją.

Start: 8 lipca o 00:01.

 

REGULAMIN KONKURSU:

Regulamin Konkursu „Wielka Miłość” Studio Alladyn.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu „„Wielka Miłość”.” zwanego dalej Konkursem, jest WIDEOFILMOWANIE – FOTOGRAFIA – PROJEKTOWANIE GRAFIK – STUDIO ALLADYN – PAWEŁ KONKEL, NIP: 5871697389; telefon: 511 601 005; e-mail: biuro@studioalladyn.pl, zwany dalej ”Organizatorem”.

1.2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator Konkursu.

1.3. Konkurs trwa od dnia 8 lipca 2019 roku do dnia 22 lipca 2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do 27 lipca 2019.

1.4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia. Osoby biorące udział w Konkursie zwane będą dalej „Uczestnikami”.

1.6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.

 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie i Zadanie Konkursowe

2.1. Konkurs polega na umieszczeniu zdjęcia w komentarzu do postu konkursowego na fanpage’u studioalladyn – portalu facebook (zwanego dalej Zadaniem Konkursowym), wyłącznie swojego autorstwa, ukazującego zdjęcie, pracę Uczestnika – nawiązującą tematycznie do tematu konkursu.

2.2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dodanie zdjęcia własnego autorstwa za pośrednictwem portalu facebook w poście konkursowym.

2.3. Dane zwycięzców takie jak imię i nazwisko mogą być prezentowane na stronie Organizatora i fanpage’u Organizatora.

2.4. Uczestnik Konkursu, dodając zdjęcie, potwierdza swoje wyłączne prawa autorskie do nadesłanego zdjęcia oraz zapewnia Organizatora, iż wykorzystanie nadesłanego

zdjęcia zgodnie z niniejszym Regulaminem nie będzie naruszać praw osób trzecich.

2.5. Zgłoszenie do udziału w Konkursie, dokonane zgodnie z punktem 2.2., musi nastąpić nie wcześniej niż dnia 8 lipca 2019 roku godzina 00:00 i nie później niż dnia 22 lipca 2019 roku godzina 23:59. Zgłoszenia wcześniejsze lub późniejsze nie będą brane pod uwagę w ramach Konkursu.

2.6. Każdy Uczestnik w czasie trwania Konkursu może dodać dowolną ilość zdjęć i komentarzy.

2.7. W Konkursie nie będą uwzględniane zdjęcia, które nie zostały wykonane osobiście przez Uczestnika Konkursu oraz gdy zdjęcia będą zawierały treść powszechnie uznaną za wulgarną lub obraźliwą albo naruszającą dobra osobiste lub prawa osób trzecich.

2.8. W ramach przystąpienia do konkursu uczestnik oświadcza, że:

 • posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do przesłanego przez niego zdjęcia (utworu fotograficznego);
 • zgłoszone do konkursu Zadanie Konkursowe nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów;
 • posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono na Zadaniu Konkursowym i jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku, opublikowania go i publicznej prezentacji;
 • udziela Organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Zadania

Konkursowego w celu jego publikacji na stronach internetowych studioalladyn.pl, www.facebook.com/studioalladyn/ oraz materiałach reklamowych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych wraz z prawem udzielania przez Organizatora sublicencji innym podmiotom;

 • udziela dobrowolnie nieodpłatnej i bezterminowej zgody na utrwalenie oraz ukazywanie swojego\wizerunku w formie drukowanej i elektronicznej dla potrzeb ogłoszenia wyników Konkursu;
 • wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej RODO.

2.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedotarcie lub opóźnione dotarcie do Organizatora postu z Zadaniem Konkursowym albo za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego z przyczyn niezależnych od Organizatora, a w szczególności leżących po stronie dostawcy usług social media Facebook albo wynikających z działania siły wyższej.

2.10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie tych osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu.

2.11. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.

2.12. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z pozwoleniem na upublicznienie wizerunku Uczestnika (autora zdjęcia) oraz samego zdjęcia.

3. Nagrody w Konkursie

3.1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:

– za pierwsze miejsce – voucher o wartości 250 zł brutto na usługi foto lub wideo do wykorzystania do końca roku 2020 oraz koszulkę o wartości około 40 zł brutto.

– za miejsca wyróżnione – koszulka o wartości około 40 zł brutto.

Koszulki będą zawierać specjalnie zaprojektowaną grafikę z dedykacją dla osoby wybranej przez zwycięzcę lub osobę wyróżnioną. Organizator nie przewiduje możliwości odwołania się i reklamacji od zaprojektowanego i wykonanego projektu.

3.2. Zdobywca nagrody w Konkursie nie może żądać wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną ani na nagrodę innego rodzaju.

3.3. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

3.4. Zwycięzcy otrzymają nagrody drogą pocztową w terminie do 28 dni roboczych od daty wyłonienia zwycięzców.

3.5. Zwycięzca konkursu jest obowiązany zapłacić podatek w wysokości 10% od wartości otrzymanej nagrody jeżeli jej wartość przekracza kwotę 2.000 zł zł (art. 21 ust.1 pkt. 68 w zw. Z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz.361 z późn. zm.).

4. Zasady przyznawania i wydawania nagród w Konkursie

4.1. Wyłonienie finalistów Konkursu nastąpi do dnia 27 lipca 2019 roku włącznie i będzie polegało na wyborze 3 laureatów Konkursu, którzy zdaniem Komisji Konkursowej powołanej przez Organizatora, wykonali i przesłali najciekawsze Zadanie Konkursowe. Komisja Konkursowa przyzna jedną nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia, na podstawie subiektywnej oceny członków.

4.2. W Konkursie zostaną uwzględnione tylko te Zadania Konkursowe, które zostały wykonane i przesłane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przy czym nie zostaną uwzględnione w Konkursie zdjęcia nadesłane przez osoby wykluczone z udziału w Konkursie albo przez osoby, które z uwagi na naruszenie postanowień Regulaminu nie wzięły skutecznie udziału w Konkursie.

4.3. Zwycięzcy przed oficjalnym rozstrzygnięciem Konkursu zostaną poinformowani poprzez messengera o wygranej przez Organizatora, poprzez profil udostępniający komentarz w poście konkursowym.

4.4. Lista zwycięzców Konkursu zostanie ogłoszona na fanpage’u studioalladyn oraz stronie internetowej studioalladyn.pl.

4.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia Uczestnikowi nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

5. Przetwarzanie danych osobowych

5.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator z którym można

kontaktować się listownie na adres: Studio Alladyn, Tel.: +48 511 601 005, biuro@studioalladyn.pl.

5.2. Uczestnik Konkursu wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w następującym zakresie: imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail w celu kontaktu z Uczestnikiem przez Organizatora oraz wydania Nagrody.

5.3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie w pełnym zakresie, w szczególności w zakresie wydania nagród.

5.4. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu:

 • prawidłowego przeprowadzenia Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, wyłonienia laureatów Konkursu oraz wręczenia im Nagród,
 • prowadzenia ew. postępowania reklamacyjnego,
 • ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi lub związanymi z Konkursem,
 • rozliczenia podatkowego przyznanych w Konkursie Nagród o ile ich wartość zgodnie z przepisami podatkowymi przekracza kwotę 2.000 zł.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • zgoda Uczestnika na przetwarzanie przekazanych danych w celu udziału w Konkursie; dane te są niezbędne dla należytego przeprowadzenia Konkursu oraz nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
 • uzasadniony interes Organizatora – w celu przeprowadzenia ew. postępowania reklamacyjnego, ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi oraz realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Organizator będzie przechowywać dane osobowe do momentu zakończenia procesu wyłonienia laureatów i wręczenia im Nagród, zakończenia ew. postępowania reklamacyjnego, chyba że dłuższy okres przetwarzania danych będzie niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa.

Organizator może przekazywać dane osobowe jego dostawcom, którym zlecone zostaną usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawcom usług IT lub usług księgowych, prawnych i tylko w takim zakresie jaki będzie niezbędny do realizacji zleconych dostawcy usług.

Uczestnikom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych; wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych oraz ich uzupełnienia i aktualizacji,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację

Uczestnika – w przypadkach, kiedy dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Postępowanie reklamacyjne

6.1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: Studio Alladyn, z dopiskiem: [Konkurs Studio Alladyn „Wielka Miłość” – reklamacja], do dnia 14 sierpnia 2019 r. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data doręczenia reklamacji pod wskazany w niniejszym punkcie adres.

6.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

6.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail Uczestnika, względnie adres korespondencyjny Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

6.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 3 dni od dnia doręczenia Organizatorowi, nie później niż do dnia 17 sierpnia 2019 r.

6.5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

6.6. Uczestnik o decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji zostanie powiadomiony w ten sam sposób w jaki została złożona reklamacja lub zgodnie ze wskazaniem Uczestnika, na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

7.2. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

7.3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

7.4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w

związku z Konkursem.

7.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości e-mail. Zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

7.6. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora studioalladyn.pl.

7.7. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu.

 

Studio Alladyn

Paweł Konkel

Leave a Reply